Privacy Policy

Kapsalon Anita hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kapsalon Anita houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelingen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en respecteren.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door kapsalon Anita verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en);

 • Administratief;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan kapsalon Anita de volgende persoonsgegevens van uw vragen;

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

De persoonsgegevens worden door kapsalon Anita opgeslagen ten behoeve van de bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiƫle administratie voor maximaal 7 jaar.

Als kapsalon Anita zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dat via de contactgegevens onder aan dit document.

Kapsalon Anita
Kl Dijlakker 14
8701HW Bolsward

0515-573814
dameskapperbolsward@gmail.com